Preskočiť na obsah

Stanovy OZ

Stanovy OZ

Stanovy občianskeho združenia určujú názov, sídlo a ciele združenia. Ustanovujú vznik a zánik členstva v združení, práva a povinnosti členov združenia. Taxatívne stanovujú orgány združenia a ich kompetencie. Vymedzujú zásady hospodárenia občianskeho združenia s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia. 

Úplné znenie stanov združenia je v priloženom súbore, ktorý si môžete otvoriť, prípadne stiahnuť.