Preskočiť na obsah

Z histórie

Z histórie

Pravek

Na základe doterajších archeologických výskumov môžeme konštatovať, že v katastri obce Kurimany žili v pravekej dedine ľudia už v mladšej dobe kamennej (5000 – 4000 pred Kr.), v neskorej dobe kamennej (4300 – 2300 pred Kr.) tu existovalo opevnené sídlisko – hradisko. Nálezy črepov pri kostole sv. Kvirína dokazujú osídlenie v dobe bronzovej (1700 – 700 pred Kr.).

Pôvod názvu

Predpokladá sa, že vznik obce Kurimany a zasvätenie najstaršieho kostola sv. Kvirína sa spája s obdobím veľkomoravským. Do dejín vstupujú Kurimany v 13. storočí. O ich začiatkoch nie sú priame doklady. Prvýkrát sa obec spomína v listine, ktorou Bratstvo 24 spišských kráľovských farárov obnovilo svoje stanovy. Členovia Bratstva sa k tomu účelu zišli v roku 1298 v kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku. Medzi nimi sa uvádza aj farár „de S. Quirino“ – zo Sv. Kvirína. Tak sa obec menovala podľa svojho patróna, sv. Quirina.

MestEČKO

Obec v tom čase mala kostol a svoju faru. Kurimany patrili vtedy medzi malé spišské mestečká. Ako mestečko sa vyvinuli v rámci nemeckej kolonizácie Spiša. Najväčším mestom, ktoré založili a ktoré sa stalo hlavným mestom, bola neďaleká Levoča. Kurimany patrili do Spoločenstva spišských Sasov, založeného listinou z roku 1271.

PODDANSKÁ OBEC

V roku 1298 sa obec nazývala Villa Sancti Quirini podľa patróna miestneho kostola. V listine vydanej súdom z roku 1458 sa obec označuje ako Sentkoryn. Z najstaršieho obdobia sú o obci len kusé správy. V roku 1465 daroval panovník Imrichovi Zápoľskému Spišský hrad s okolitými dedinami. Tak obec upadla na úroveň poddanskej obce Spišského hradného panstva.

Úpadok

Podľa zachovaných údajov mali Kurimany v roku 1603 len 5 domov. Začiatkom 17. storočia pod vplyvom povstania Štefana Bočkaja obec upadala, podľa súpisu z roku 1605 mala len 3 domy. V roku 1619 boli Kurimany (kostol aj domy) vyplienené povstalcami Gabriela Betlena. V roku 1700 mali Kurimany 33 obyvateľov.

V nasledujúcom období počet obyvateľov veľmi pomaly stúpal. V roku 1831 tu bolo 124 obyvateľov, v roku 1870 už 24 domov a 173 obyvateľov.

Moderná doba

V období silnej maďarizácie (koniec 19. storočia) mala obec názov Kiskérény. K obnoveniu názvu obce na Kurimany došlo po vzniku ČSR (1918). Obec je v súčasnosti administratívne začlenená do okresu Levoča v Prešovskom kraji. Žije tu 376 obyvateľov (k 1.1.2020).