Preskočiť na obsah

Osobnosti

Osobnosti

Daniel Faltin

Mons. Prof. Juraj Daniel Faltin, OFM Conv. (1927–2008)

Narodil sa 21. apríla 1927. Ľudovú školu navštevoval v rokoch 1933 – 1939 v Kurimanoch. Od školského roku 1939/1940 pokračoval na Štátnej meštianskej škole v Levoči. Potom študoval na Rímsko-katolíckom slovenskom gymnáziu v Levoči. Ako 19 ročný vstúpil do noviciátu Rehole menších bratov v kláštore minoritov v Opave. Tu prijal rehoľné meno Daniel. 

Po ukončení noviciátu ho predstavení poslali na filozoficko-teologické štúdiá v Biskupskom teologickom inštitúte v Brne. Tu študoval v rokoch 1947 – 1950. V júni 1950 bol zrušený kňazský seminár v Brne, v osudnú barbarskú noc z 13. na 14. apríla 1950 boli internovaní rehoľníci do sústreďovacích kláštorov. V noci 23. októbra 1950 tajne preplával rieku Moravu a emigroval do Talianska. 

Po príchode do Ríma si doplnil teologické štúdiá na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúra. Dňa 29. marca 1952 bol v Bazilike sv. XII apoštolov v Ríme vysvätený za kňaza. V roku 1954 začal študovať na Právnickej fakulte Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme kánonické, rímske a civilné právo. Štúdiá úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce. 

V rokoch 1957 – 1960 absolvoval rotálne štúdiá Apoštolského tribunálu Rímskej roty. V rokoch 1986 – 2003 pôsobil ako sudca apoštolského tribunálu Rota Romana. Na Slovensko prišiel po rokoch života v emigrácii 3. septembra 1989, ako člen oficiálnej delegácie na vysviacku spišského biskupa Mons. Františka Tondru. 

Po roku 1990 prichádzal na Slovensko častejšie. Významne sa pričinil o zriadenie Metropolitného súdu II. Inštancie na Slovensku, o organizovanie sympózií kánonického práva a založenie Slovenskej spoločnosti kánonického práva. Zomrel 12. februára 2008, pochovaný je na cintoríne v Levoči.

Michal Dravecký

Michal Dravecký (1908–1969)

Narodil sa v roku 1908. Mal rehoľné meno brat Filip – Ferdinand. V roku 1925 bol vysvätený za kňaza. Ako učiteľ pôsobil v reholi Školských bratov v Betleheme a iných krajinách Orientu. Zomrel 8.6.1969 vo veku 61 rokov v Betleheme.

Juraj Dravecký
(1909–1999)

Narodil sa 1.4.1909 v početnej roľníckej rodine v Kurimanoch. Tri ročníky ľudovej školy navštevoval v Kurimanoch, potom 4. ročník ľudovej školy absolvoval v Levoči. Po dvoch rokoch štúdia na gymnáziu v Levoči odišiel do rehole Školských bratov do Bojnej na Slovensku, odtiaľ do Belgicka, kde bol 3 roky, potom do Anglicka. Tam sa 2 roky pripravoval na svoje povolanie na učiteľskom ústave. 

Na Cejlone si doplnil pedagogické vzdelanie na pobočke londýnskej univerzity. V rokoch 1928 – 1946 pôsobil ako učiteľ, potom postupne ako riaditeľ na dvoch kolégiách školských bratov na Cejlone, v Colombe. 

Po 2. svetovej vojne sa vrátil na dovolenku na Slovensko. Po zrušení rehoľných sľubov sa v roku 1946 oženil. Od roku 1947 do roku 1951 učil na Obchodnej akadémii v Prešove, od roku 1951 odišiel učiť do Gymnázia v Spišskej Novej Vsi. V roku 1958 musel zo školských služieb kvôli náboženskému presvedčeniu odísť. 

Pracoval v podniku Železorudné bane v Spišskej Novej Vsi ako knihovník a pracovník technických informácií. Už predtým vykonával prácu súdneho tlmočníka.  V roku 1968, v čase politického odmäku, začal učiť na Jazykovej škole v Poprade. Po nástupe normalizácie odišiel učiť na Vysokú školu technickú do Bratislavy anglický jazyk. 

V roku 1982 odchádza do starobného dôchodku. Vrátil sa na rodný Spiš. Po roku 1989 pomáhal vyučovať anglický jazyk na viacerých školách, okrem iných aj v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. 

Zomrel v roku 1999, pochovaný je na cintoríne v Spišskej Novej Vsi. Jeho syn, Doc. RNDr. Jozef Dravecký, CSc., bol veľvyslancom SR vo Vatikáne, dcéra Mgr. art. Mária Dravecká učila na Konzervatóriu v Košiciach.

Michal Faltin

Michal Faltin (1907–1981)

Narodil sa 20.9.1907 v Kurimanoch, zomrel 14.7.1981 v Žiline.

Ako učiteľ pôsobil v Žiline. Bol riaditeľom gymnázia a učiteľského ústavu, pedagogickej školy i vedúcim Konzultačného strediska Vyššej pedagogickej školy a Vysokej školy pedagogickej v Žiline. Autor publikácie Delikvencia deti a mladistvých.