Preskočiť na obsah

Priebeh prác na výstavbe kaplnky

 

Vážení priatelia. Tu vás budeme priebežne informovať o priebehu prác súvisiacich s výstavbou kaplnky Panny Márie v lokalite Krížne cesty v Kurimanoch.

Na výstavbu kaplnky dal súhlas Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskom Podhradí.  Písomné stanovisko biskupského úradu je >>> TU

FINANCOVANIE

a/ dary na kaplnku

Ku 21.11.2022 darovali na kaplnku:

 • Ing. Peter Výrostek, Spišská Stará Ves
 • PaedDr. Ján Dravecký, PhD., Kurimany
 • Justína Hricová, Spišská Nová Ves
 • Štefánia Trtíková, Bratislava
 • Rodina Bonková, Kurimany
 • Petra a Matúš Pollák, Kurimany
 • Beáta Chlebovcová, Kurimany
 • Štefan Antal, Kurimany
 • František Kaščák, Kurimany
 • P. Jaroslav Balúch, Kurimany
 • Ida Balúchová, Kurimany
 • Dravecký Miroslav, Bratislava
 • Ružencové bratstvo pri kostole sv. Kvirína, Kurimany
 • Dravecká Gabriela, Kurimany
 • Pollák Kvirín, Levoča
 • Polláková Mária, Poprad
 • Bdžochová Magdaléna, Iliašovce
 • Polláková Mária, Kurimany 49
 • Pollák Vincent, Kurimany 49 
 • Magdaléna Olekšáková, Sp. Nová Ves
 • Pollák Ladislav, Levoča
 • Sivecová Janka, Kurimany
 • Belanová Mária, Bohdanovce n/Trnavou
 • Ing. Štefan Grondžák, Sp. Nová Ves
 • Veronika Kučerová, Bratislava
 • Štefan Hudák, Spišská Teplica
 • Faltin Emil, Kurimany
 • Pavlíková Denisa, Kurimany
 • Slejzák Peter, Kurimany
 • Bartková Anna, Kurimany
 • Kuľaša Peter, Kurimany
 • Russinová Mária, Kurimany
 • Ján Gavlák, Kurimany
 • Mária Gejdošová, Kurimany
 • Korbová Viera, Kurimany
 • Duľová Marcela, Kurimany
 • Dzurňáková Jana, Kurimany
 • Novotný Pavol, Kurimany 
 • Zvanciger Peter, Kurimany
 • Balúch Ján, Kurimany
 • Polláková Anna, Kurimany
 • Zo stretnutia rodákov 3.10.2022
 • Šinová Anna, Kurimany
 • Kandra Kvirín, Kurimany
 • Dravecká Viera, Kurimany
 • Hric Štefan, Poprad
 • Skuptáčová Slávka, Levoča
 • Rodina Capáková, Kurimany
 • Ruž. bratstvo – pôžička, Kurimany
 • Hricová Marta a Emil, Kurimany
 • Trtíková Štefánia – sesternica Danka, Bratislava
 • Trtíková Štefánia – sestra Beáta, Bratislava
 • Hricová Anna, Kurimany č. 48
 • Polláková Mária, Kurimany č. 45
 • Pollák Jozef, Kurimany č. 15
 • Helena Polláková, Kurimany
 • Mária Špirková, Kurimany
 • Vojtěch Komenda, Břeclav ČR
 • Mgr. Helena Výrosteková, Sp. Strá Ves
 • Mária Švarcová, rod. Polláková, Ústi nad Labem

Spolu: 7960,00 €

Predpokladaný rozpočtový náklad: 9500 €

Ing. arch. Peter Vernarčík, autor projektovej dokumentácie
vypracoval projekt bez nároku na odmenu 

b/ výdavky na kaplnku

K 15.11.2022 boli tieto výdavky:

 • BAREK spol. s r. o. – ťahokov na portál kaplnky, 741,10 €
 • AUTODOPRAVA Borovský P. – preprava fermacelových dosiek z PP do Kurimian, 35,00 €
 • Marko Repaský, terénne úpravy, 600,00 €
 • SETEZA ELEKTRO – kábel SOLAR, príchytky, 40,00 €
 • DESKTONE, přírodní kámen s. r. o., kamenný obklad, 457,23 €
 • DEK Stavebniny, fermacel Powerpanel, 1934,27 €
 • STAVMAT – cement na schody, 54,00 €
 • EXPOKOM s. r. o. – spojovací materiál, 26,38 €
 • CarlStahl s. r. o. – lanové tiahla, 217,80 €
 • BETÓN Spiš, dodávka a preprava betónu, 295,96 €
 • SEZAM, Sp. Nová Ves. OSB dosky, 170,78 €
 • STOVA Baumarket,, spojovací materiál 16,80 €
 • Lištové centrum Žilina, hydroizolácie, 1012,61 €
 • TATRAMETAL PP, Bochemit, 46,90 €
 • Železiarstvo Olekšák LE, spoj. materiál, 112,00 €
 • TATRAPONK Kežmarok, Sušenie a doprava dreva, 130 €
 • BETÓN SPIŠ, dodávka a preprava betónu, 264,72 €
 • Materiál na základy – OBI, STOVA, 30,95 €
 • Marek Repaský, štrk, požičanie el. náradia, 35,00 €
 • Stavcentrum Spiš, roksory do betónu, 25,80 €
 • Techmat, závit. tyč nerez, matice, 50,87 €
 • STAVMAT Levoča, cement na základy, 40,50 €
 • Stavebniny DEK, Poprad -materiál na základy, 131,95 €
 • Tomáš Horvát, výkop základov, 50,00 €
 • MICHLOVSKÝ, spol. s r. o. – vyjadrenie k PD, 17,00 € 
 • FaxCopy, tlač reklamných kartičiek, 8,92 €
 • Ing. Vladimír Kandrík, geometrický plán, geodetické merania, 427,00 €
 • Slovak Telekom a. s., vyjadrenie k projektovej dokumentácii, 13,90 €
 • LM ProjectCompani, s. r. o. – Statika pre projekt Kaplna P. Márie, 150,00 €
 • Obec Kurimany, správny poplatok k žiadosti o stavebné povolenie, 100,00 €
 • Adriana Ambrušová, tlač PD , 43,45 €
 • Lucia Čaradová, rozpočet k PD , 120,00 €
 • ORINGE – vyjadrenie k PD, 17,00 €
 • Obec Kurimany, nájomné na pozemok  na rok 2022, 1,00 €

Spolu:  7 409,99 €

POSTUP PRÁC:

30.11.2022
Vzhľadom k nepriaznivým poveternostným podmienkam sú práce na kaplnke prerušené. Pokračovať budeme na jar – keď to poveternostné podmienky dovolia.  

14.11.2022
Dnes boli dokončené obklady stavby cementovo – vláknitou doskou fermacell. Stavba je pripravená na zimu. Poveternostné podmienky už neumožňujú pracovať na stavbe. Pokračovať budeme na jar 2023.  Pozrite si aktuálne fotografie:  >>>foto1; >>>foto2; >>>foto3; >>>foto4

12.11.2022
V priebehu týždňa sme pracovali na streche, dnes môžem konštatovať, že strecha je hotová. Vďaka Stanovi Draveckému. >>>foto1; >>>foto2;

Druhá skupina pracovala na montáži fermacelových (cemento-vláknitých) dosiek. Ostáva obložiť  asi 5 %  plochy.  Pohľad na kaplnku dnes pri súmraku: >>>foto3

7.11.2022
Terénne úpravy sme ukončili pred zmenou počasia – v sobotu pršalo takmer celý deň. Dnes vyzerá terén okolo kaplnky takto >>>foto1; >>>foto2; Naše poďakovanie  patrí za výborne odvedenú prácu firme pána Repaského a Lukášovi Russinovi. 

4.11.2022
V priebehu týždňa sa realizovali práce na terénnych úpravách, navážala sa zemina.  >>>foto1; >>>foto2; Dnes sme inštalovali kábel na solárne osvetlenie kaplnky. >>>foto3

31.10.2022
Dnes sme začali s terénnymi úpravami okolia kaplnky.  Navážala sa stavebná sutina. >>>foto1; >>>foto2

28.10.2022
Klampiarske práce – oplechovanie stavby. >>>foto1; >>>foto2

15.10.2022
Betónovanie schodov a dokončenie debnenia OSB doskami. >>>foto; >>>foto2; >>>foto3

13.10.2022
Pokračovali práce na skelete debnením strechy OSB doskami.  >>>foto1; >>>foto2

10.10.2022
Odstránenie debnenia. Terénne úpravy okolo kaplnky.  >>>foto

8.10.2022
Po týždňovej práci v dielni bol zhotovený drevený skelet stavby pod vedením tesára p. Jozefa Polláka.  >>> foto1; >>>foto2  

23.9.2022
Dokončili sme betonáž základov. >>>foto1; >>>foto2

17.9.2022
Realizované finálne debnenie základov pod kaplnku. Všetko je pripravené na finálnu betonáž.  >>>foto1; >>>foto2

13.9.2022
Betónovanie  základov- 1. časť; betón dodala a dopravila firma Betón Spiš Sp. Nová Ves.  >>>foto1>>>foto2; >>>foto3

7.9.2022
Dokončili sme debnenie betónovými  tvárnicami. Po zatvrdnutí betónu budeme sypať betón do základov. Fotografie:  >>>foto1; >>>foto2

6.9.2022
Osadenie debniacich tvárnic na základy stavby. Fotografie:  >>>foto1; >>>foto2  

1.9.2022
Výkop základov pod stavbu.  Fotografia >>> TU

31.8.2022
Na pozemku je vyznačené osadenie stavby. Začneme s výkopovými prácami na základy stavby. 

26.8.2022
Ing. Kandrík, geodet, vytýčil pozemok na výstavbu kaplnky, po doručení stavebného povolenia začneme s výkopom základov

23.8.2022
Na obecnom úrade v Kurimanoch sa konalo ústne pojednávanie v rámci stavebného konania súvisiaceho s vydaním územného a stavebného povolenia. 

19.8.2022
Podpísaná nájomná zmluva na pozemok – dlhodobý nájom od Obce Kurimany

5.8.2022
Podanie žiadosti o stavebné povolenie na Obecný úrad v Kurimanoch

11.7.2022
Zaslanie žiadostí na vyjadrenie k projektovej dokumentácii na Okresný úrad – odbor životného prostredia v Levoči, Obecný úrad v Kurimanoch, Urbárska a pasienková spoločnosť v Kurimanoch

8.7.2022
Zaslanie žiadostí na vyjadrenie k PD firmám: Slovak Telekom a. s.,, Podtatranská vodárenská spoločnosť, VSD, O2, Orange

8.7.2022
Dokončená projektová dokumentácia, sprievodná a súhrnná správa. Projektant: Ing. arch. Peter Vernarčík, Poprad.

15.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Kurimanoch schválilo uznesením č. 27/2022 z 15.6.2022 dlhodobý prenájom parcely číslo KN C 607/3 o výmere spolu 7 m2 podľa geometrického plánu číslo 36/2022 zo dňa 04.06.2022 spracovaného Ing. Vladimírom Kandríkom, overený pod číslom G1- 218/22 dňa 09.06.2022 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva číslo 1, kataster Kurimany za účelom vybudovania kaplnky k úcte Panny Márie po dobu 10 rokov za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok pre: PRO VILLA QUIRINI, Kurimany 54, 054 01, IČO:52987574

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *