Preskočiť na obsah

Priebeh prác na výstavbe kaplnky

Vážení priatelia. Tu vás budeme priebežne informovať o priebehu prác súvisiacich s výstavbou kaplnky Panny Márie v lokalite Krížne cesty v Kurimanoch.

FINANCOVANIE

a/ dary na kaplnku

K 5.8.2022 darovali na kaplnku:

  • Ing. Peter Výrostek, Spišská Stará Ves
  • PaedDr. Ján Dravecký, PhD., Kurimany
  • Justína Hricová, Spišská Nová Ves

Spolu: 2090,00 €

b/ výdavky na kaplnku

K 5.8.2022 boli tieto výdavky:

  • Ing. Vladimír Kandrík, geometrický plán, geodetické merania, 427,00 €
  • Slovak Telekom a. s., vyjadrenie k projektovej dokumentácii, 13,90 €
  • LM ProjectCompani, s. r. o. – Statika pre projekt Kaplna P. Márie, 150,00 €
  • Obec Kurimany, správny poplatok k žiadosti o stavebné povolenie, 100,00 €
  • Adriana Ambrušová, tlač PD , 43,45 €

Spolu: 734,35 €

POSTUP PRÁC:

5.8.2022
Podanie žiadosti o stavebné povolenie na Obecný úrad v Kurimanoch

11.7.2022
Zaslanie žiadostí na vyjadrenie k projektovej dokumentácii na Okresný úrad – odbor životného prostredia v Levoči, Obecný úrad v Kurimanoch, Urbárska a pasienková spoločnosť v Kurimanoch

8.7.2022
Zaslanie žiadostí na vyjadrenie k PD firmám: Slovak Telekom a. s.,, Podtatranská vodárenská spoločnosť, VSD, O2, Orange

8.7.2022
Dokončená projektová dokumentácia, sprievodná a súhrnná správa. Projektant: Ing. arch. Peter Vernarčík, Poprad.

15.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Kurimanoch schválilo uznesením č. 27/2022 z 15.6.2022 dlhodobý prenájom parcely číslo KN C 607/3 o výmere spolu 7 m2 podľa geometrického plánu číslo 36/2022 zo dňa 04.06.2022 spracovaného Ing. Vladimírom Kandríkom, overený pod číslom G1- 218/22 dňa 09.06.2022 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva číslo 1, kataster Kurimany za účelom vybudovania kaplnky k úcte Panny Márie po dobu 10 rokov za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok pre: PRO VILLA QUIRINI, Kurimany 54, 054 01, IČO:52987574

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.