Preskočiť na obsah

Zasadnutie členskej rady OZ Pro villa Quirini

Vážení členovia občianskeho združenia PRO VILLA QUIRINI,

pozývam vás na zasadnutie členskej rady OZ Pro villa Quirini, ktoré sa uskutoční v sobotu 3. februára 2024 v kultúrnom dome v Kurimanoch. Po skončení schôdze vás pozývame na spoločné fašiangové posedenie s občerstvením. Na schôdzi bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2024. 

Program zasadnutia

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba volebnej a návrhovej komisie a zapisovateľa.
 3. Stav členskej základne, schválenie žiadostí nových členov občianskeho združenia (čl. 3 ods. 5 Stanov OZ).
 4. Správa o činnosti združenia za rok 2023 a návrh činnosti na rok 2024.
 5. Správa o hospodárení združenia za rok 2023.
 6. Schválenie členského príspevku na rok 2025 a rozpočet OZ na rok 2024.
 7. Voľba predsedu občianskeho združenia a kontrolnej rady OZ na obdobie 2024 – 2028.
 8. Rôzne.
 9. Schválenie uznesenia. Záver.

K bodom 3. – 6. bude diskusia v rámci ich prerokovávania.

Poznámky

 • Zasadnutie členskej rady občianskeho združenia je prístupné verejnosti (čl. IV. ods. 2 Stanov združenia). Na zasadnutí sa môžu zúčastniť nie len členovia OZ, ale aj potenciálni záujemci o členstvo.
 • Na zasadnutí bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2024.
 • Členská rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov občianskeho združenia. Žiadame tých členov, ktorí sa nebudú môcť na zasadnutí zúčastniť, aby písomne poverili zastupovaním iného člena.
 • Žiadame tých, ktorí nemajú zaplatený členský príspevok za rok 2023, aby tak urobili do zasadnutia členskej rady (povinnosť vyplýva z ustanovenia čl. 3, ods. 7 Stanov občianskeho združenia). V prípade, že už nemajú záujem o členstvo, nech to písomne oznámia predsedovi OZ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *