Preskočiť na obsah

Priebeh prác na výstavbe kaplnky

Vážení priatelia. Tu vás budeme priebežne informovať o priebehu prác súvisiacich s výstavbou kaplnky Panny Márie v lokalite Krížne cesty v Kurimanoch.

Na výstavbu kaplnky dal súhlas Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskom Podhradí.  Písomné stanovisko biskupského úradu je >>> TU

FINANCOVANIE

a/ dary na kaplnku

K 21.9.2022 darovali na kaplnku:

 • Ing. Peter Výrostek, Spišská Stará Ves
 • PaedDr. Ján Dravecký, PhD., Kurimany
 • Justína Hricová, Spišská Nová Ves
 • Štefánia Trtíková, Bratislava
 • Rodina Bonková, Kurimany
 • Petra a Matúš Pollák, Kurimany
 • Beáta Chlebovcová, Kurimany
 • Štefan Antal, Kurimany
 • František Kaščák, Kurimany
 • P. Jaroslav Balúch, Kurimany
 • Ida Balúchová, Kurimany
 • Dravecký Miroslav, Bratislava
 • Ružencové bratstvo pri kostole sv. Kvirína, Kurimany
 • Dravecká Gabriela, Kurimany
 • Pollák Kvirín, Levoča
 • Polláková Mária, Poprad
 • Bdžochová Magdaléna, Iliašovce
 • Polláková Mária, Kurimany 49
 • Pollák Vincent, Kurimany 49 
 • Magdaléna Olekšáková, Sp. Nová Ves
 • Pollák Ladislav, Levoča
 • Sivecová Janka, Kurimany
 • Belanová Mária, Bohdanovce n/Trnavou
 • Ing. Štefan Grondžák, Sp. Nová Ves
 • Veronika Kučerová, Bratislava

Spolu: 4000,00 €

Predpokladaný rozpočtový náklad: 9500 €

Ing. arch. Peter Vernančík, autor projektovej dokumentácie
vypracoval projekt bez nároku na odmenu 

b/ výdavky na kaplnku

K 21.9.2022 boli tieto výdavky:

 • TATRAPONK Kežmarok, Sušenie a doprava dreva, 130 €
 • Materiál na základy – OBI, STOVA, 30,95 €
 • Marek Repaský, štrk, požičanie el. náradia, 35,00 €
 • Stavcentrum Spiš, roksory do betónu, 25,80 €
 • Techmat, závit. tyč nerez, matice, 50,87 €
 • STAVMAT Levoča, cement na základy, 40,50 €
 • Stavebniny DEK, Poprad -materiál na základy, 131,95 €
 • Tomáš Horvát, výkop základov, 50,00 €
 • MICHLOVSKÝ, spol. s r. o. – vyjadrenie k PD, 17,00 € 
 • FaxCopy, tlač reklamných kartičiek, 8,92 €
 • Ing. Vladimír Kandrík, geometrický plán, geodetické merania, 427,00 €
 • Slovak Telekom a. s., vyjadrenie k projektovej dokumentácii, 13,90 €
 • LM ProjectCompani, s. r. o. – Statika pre projekt Kaplna P. Márie, 150,00 €
 • Obec Kurimany, správny poplatok k žiadosti o stavebné povolenie, 100,00 €
 • Adriana Ambrušová, tlač PD , 43,45 €
 • Lucia Čaradová, rozpočet k PD , 120,00 €
 • ORINGE – vyjadrenie k PD, 17,00 €
 • Obec Kurimany, nájomné na pozemok  na rok 2022, 1,00 €

Spolu: 1379,44 €

POSTUP PRÁC:

23.9.2022
Dokončili sme betonáž základov. >>>foto1; >>>foto2

17.9.2022
Realizované finálne debnenie základov pod kaplnku. Všetko je pripravené na finálnu betonáž.  >>>foto1; >>>foto2

13.9.2022
Betónovanie  základov- 1. časť; betón dodala a dopravila firma Betón Spiš Sp. Nová Ves.  >>>foto1>>>foto2; >>>foto3

7.9.2022
Dokončili sme debnenie betónovými  tvárnicami. Po zatvrdnutí betónu budeme sypať betón do základov. Fotografie:  >>>foto1; >>>foto2

6.9.2022
Osadenie debniacich tvárnic na základy stavby. Fotografie:  >>>foto1; >>>foto2  

1.9.2022
Výkop základov pod stavbu.  Fotografia >>> TU

31.8.2022
Na pozemku je vyznačené osadenie stavby. Začneme s výkopovými prácami na základy stavby. 

26.8.2022
Ing. Kandrík, geodet, vytýčil pozemok na výstavbu kaplnky, po doručení stavebného povolenia začneme s výkopom základov

23.8.2022
Na obecnom úrade v Kurimanoch sa konalo ústne pojednávanie v rámci stavebného konania súvisiaceho s vydaním územného a stavebného povolenia. 

19.8.2022
Podpísaná nájomná zmluva na pozemok – dlhodobý nájom od Obce Kurimany

5.8.2022
Podanie žiadosti o stavebné povolenie na Obecný úrad v Kurimanoch

11.7.2022
Zaslanie žiadostí na vyjadrenie k projektovej dokumentácii na Okresný úrad – odbor životného prostredia v Levoči, Obecný úrad v Kurimanoch, Urbárska a pasienková spoločnosť v Kurimanoch

8.7.2022
Zaslanie žiadostí na vyjadrenie k PD firmám: Slovak Telekom a. s.,, Podtatranská vodárenská spoločnosť, VSD, O2, Orange

8.7.2022
Dokončená projektová dokumentácia, sprievodná a súhrnná správa. Projektant: Ing. arch. Peter Vernarčík, Poprad.

15.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Kurimanoch schválilo uznesením č. 27/2022 z 15.6.2022 dlhodobý prenájom parcely číslo KN C 607/3 o výmere spolu 7 m2 podľa geometrického plánu číslo 36/2022 zo dňa 04.06.2022 spracovaného Ing. Vladimírom Kandríkom, overený pod číslom G1- 218/22 dňa 09.06.2022 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva číslo 1, kataster Kurimany za účelom vybudovania kaplnky k úcte Panny Márie po dobu 10 rokov za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok pre: PRO VILLA QUIRINI, Kurimany 54, 054 01, IČO:52987574

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.